четвъртък, 30 април 2009 г.

Текстът на скандалния законопроект за изменение на Закона за митингите, събранията и манифестациите

По информация на адв. Александър Кашъмов от Програма достъп до информация, публикуваме тук мотивите и връзка към оригиналния законопроект за изменение на Закона за митингите, събранията и манифестациите, който бе одобрен от Министерски съвет на 23-ти април 2009 г. и предстои внасянето му в парламента.

В предаването „Виж кой говори“ по Дарик радио на 30 април адв. Кашъмов отбеляза, че този законопроект не е бил публикуван на сайта на парламента, нито на правителствения сайт. В такъв случай единственото място, на което би могло да е публикуван текстът, е сайтът на Министерството на правосъдието. Адв. Кашъмов отбеляза още, че всички тези факти говорят за липсата на прозрачност в законодателния процес и съответно затрудняват навременното и акуратно информиране на обществеността. В същото предаване адв. Иванка Иванова от Институт „Отворено общество“ отбеляза, че има още два висящи законопроекта, свързани със същия закон, които от своя страна не са публикувани никъде в интернет, нито пък се споменават в най-новия законопроект.


Според информацията, публикувана на сайта на Министерството на правосъдието, вносителят на проекта е самото министерство. По-долу публикуваме цялото съобщение, оповестено на тяхната страница (запазен е оригиналният правопис).

23-04-2009 Г. - ПЪЛНИ ТЕСТОВЕ на Законопроекта за събранията, митингите и манифестациите и МОТИВИ - приет на заседание на правителството на 23-04-2009 г
ТЕКСТ НА ПРОЕКТ НА Закон за събранията, митингите и манифестациите - приет на заседание на правителството на 23-04-2009 г


МОТИВИ
към Законопроекта за събранията, митингите и манифестациите
Действащият Закон за събранията, митингите и манифестациите е от месец февруари 1990 г. и не съответства на настъпилите демократични промени в страната през последните 19 години.Този закон предшества приемането на Конституцията от 13 юли 1991 г., която в чл.43 признава като основно правото на гражданите на мирни и без оръжия събрания и манифестации и възлага определянето със закон на реда за тяхното организиране и провеждане.Република България ратифицира през 1992 г. Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, която в чл.11 признава правото на свобода на мирни събрания, а в чл.13 - правото на всеки, чийто права и свободи са провъзгласени в конвенцията, включително и правото на мирни събрания, да разполага с ефикасни вътрешноправни средства за тяхната защита.


През 2005 г. последваха и няколко решения на Европейския съд по правата на човека, които признаха, че в Република България е нарушено правото на ефикасни вътрешноправни средства за защита по чл.13 ЕКПЧ при провеждане на мирни събрания. Най-сетне, в съответствие с Конституцията беше прието ново законодателство по местното самоуправление и местната администрация ( Закона за местното самоуправление и местната администрация от м.септември 1991 г. с многобройни последващи изменения), нова уредба на административното правосъдие (Административнопроцесуалния кодекс от 2006 г.) и др. Това налага приемането на нова законова уредба на упражняването и гарантирането на правото на събрание, митинги и манифестации, съобразена с разрешенията в останалите клонове на законодателството.


Законопроектът запазва заглавието на закона от 1990г., защото уредбата, която съдържа, обхваща освен въпросите на организирането и провеждането на събрания и манифестации, както предвижда чл.43, ал.2 от Конституцията и други свързани с тях въпроси, което оправдава търсенето на по-общо заглавие на законопроекта, за да отговаря на неговото съдържание.Член 43 от Конституцията на Република България установява правото на събрания и манифестации. Законопроектът включва наред с тях и уредбата на митингите, като вид публични събрания на открито, в които могат да участват всички граждани, които проявяват интерес към въпросите, които се обсъждат на него. Тяхното провеждане се утвърди в условията на демократичното развитие на страната.Ясно и по-широко е очертана целта на законопроекта: да съчетае и гарантира свободното упражняване на правото на събрание, митинги и манифестации и опазването на обществения ред и защита на правата и свободите на гражданите.


Систематично законовата уредба е структурирана в четири глави: I.Основни положения ; ІІ.Организиране и провеждане на публична проява; III.Ограничения за организиране и провеждане на публична проява; ІV. Административнонаказателни разпоредби. Те обособяват тематично урежданите в законопроекта въпроси. Отделните членове на законопроекта са озаглавени, за да се изведе обобщено тяхното съдържание и улесни прилагането на закона.В глава първа " Основни положения" се уреждат предмета, целта, приложното поле, правото на свикване и провеждане на тези масови прояви, тяхното съдържание, свободното и доброволно участие в тях. Широко е формулирано правото на свикване и провеждане на събрания и манифестации, свободното изразяване на мнения, одобрение, неодобрение и протест по актуални въпроси от различен характер, които изразяват правата и интересите на гражданите.


Глава втора "Организиране и провеждане на публична проява" заема централно място в новата законова уредба. Отразени са правата и задълженията на организаторите, на ръководителя и на участниците в публичната проява, както и задълженията на компетентния орган и на органите на полицията. Потвърден е принципът на уведомителния режим за нейното организиране и провеждане. Уредено е съдебното обжалване на актовете за забрана.


Глава трета „Ограничения за организиране и провеждане на публична проява” урежда основанията за законно ограничаване, забрана и прекратяване на публичната проява, както и съдебното обжалване на актовете за прекратяване на публична проява.


Глава четвърта "Административнонаказателни разпоредби" предвижда съставите на административните нарушения и реализиране на отговорността за тях .

Сроксос и Мария Ненова по RE:TV

Видеото с аудио интервюто с Мария Ненова което се въртя по новините на RE:TV вчера, в деня на протеста против закона за митингите:

сряда, 29 април 2009 г.

29.04.: Протест по повод одобрения от правителството законопроект за Закона за митингите

Днес пред народното събрание се проведе протест по повод одобрения от правителството законопроект за промени в Закона за митингите, събранията и манифестациите. Протестът мина без проблеми, като организаторите от СРОКСОС внесоха декларация със следния текст:

До Народното събрание
На Република България
(вх. номер ПГ-9194-95)

ДЕКЛАРАЦИЯ
От Граждани на Демократична България
Остро осъждаме вашите действия и пасивност по отношение на:
• Опитите и мерките за погазване на демократичните права на българските граждани да изразяват своето мнение и недоволство чрез граждански прояви пред институциите, избрани и служещи на тези граждани;
• Бруталните и неадекватни мерки за употреба на прекомерна сила от органите на реда срещу законно протестиращи граждани;
• Неспособността на държавниците да се справят с насилието и деградацията сред българското общество, както и нежеланието за налагане на законност и ред срещу престъпници и убийци с политическа и икономическа протекция;
• Трагичното положение на българското образование, както и опитите за омаловажаване ролята на българския език в Р. България.
Р. България, гр. София
ДАТА: 29.04.2009г.

Освен че говориха за промените в Закона за митингите, събранията и манифестациите, студентите отново припомниха на събралите се около 200 граждани за убитите студенти и за висящите дела.

Към протеста се присъедиха и група симпатизанти на Синята коалиция, които носеха плакати и раздаваха лепенки с надписи: "БСП ВРЕДИ СЕРИОЗНО НА ВАС И ДРУГИТЕ ОКОЛО ВАС!", "ДПС УБИВА!" и "Демокрация = ПРАВО на протест!". Представители от групата също застанаха на трибуната и изразиха неодобрението си на предложения законопроект.вторник, 28 април 2009 г.

Законопроектът за митингите: какво искат точно да ни забранят

Спорният законопроект не е публикуван никъде, но според обявлението на правителствения сайт, правителството планира да въведе следните ограничения и забрани:

· удължаване на срока за уведомяване от 2 на 5 дни - това ще доведе до невъзможност за организиране на навременни протести, тъй като има случаи, при които е необходимо спешно да се изрази гражданска позиция и изискването за 5–дневно уведомяване няма да позволи това да се случи;

· законова забрана за провеждане на протести пред сгради на изпълнителната и законодателната власт - т.е. ще бъде невъзможно изразяването на гражданска позиция пред институциите, от които зависи взимането на управленски решения – протестите в паркове и градинки са приятни, но липсата на целева група ще гарантира липса на резултат от протеста;

· твърде много еднолични правомощия за кметовете - чрез използване на редица субективни мотиви за забрана на протест като например „несъмнени данни, че то създава непосредствена заплаха за насилие; създава реална заплаха за националната сигурност, обществения ред, живота и здравето на хората, конституционните права и свободи на другите граждани;…… проповядва насилие ………….; може да доведе до масови безредици …” кметовете ще могат еднолично да решават съдбата на един протест. Отново според същия законопроект:

Предложението на правителството дава право на организатора на събранието, митинга или манифестацията да обжалва кметската заповед пред съответния административен съд в 3-дневен срок от получаването й. Жалбата не спира изпълнението на заповедта. Съдът се произнася в срок от 24 часа, като решението му се обявява веднага и е окончателно.
Тези ограничения биха превърнали мирните протести в нелегални действия. Ако считате това за неправилно, елате на протеста пред Народното събрание.

Сряда, 29.04, 11:00 ч. пред Парламента

петък, 24 април 2009 г.

ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЗАБРАНАТА ЗА МИТИНГИ - 29.04, 11 ч. пред ПАРЛАМЕНТА

Студентите от СРОКСОС организират протест срещу намерението на правителството да приеме законопроект, който ще съдържа значителни ограничения за провеждането на митинги и демонстрации.

Препубликуваме тук обявлението от страницата на събитието във Фейсбук:

Граждани на Република България,
след като се опитаха да ни следят интернета и телефоните, сега управляващата коалиция БСП-ДПС предприемат следваща стъпка в посока връщане на България към ТОТАЛИТАРИЗМА.
Следващата седмица предстои гласуване на поправки в Закона за Събранията и Митингите, които ще забранят на всички нас да участваме в митинги и протести в близост до Парламента, Президенството, Министерстки Съвет, МВР, всички Съдебни Палати в България, мостове, републикански пътища ...
Това е грубо погазване на демокрацията, което не се е случвало в нито една друга европейска държава.
Българи, призоваваме ви да отделите 1 час от времето си и да дойдете на протеста следващата сряда - 29.04 пред Парламента.
Може би последния протест на жълтите павета...
Може да включите себе си и да приканите своите приятели в битката за българската демокрация:http://www.facebook.com/event.php?eid=82859488199&ref=nf
Ако тези промени бъдат приети, горко ни и да живее БКП!

четвъртък, 23 април 2009 г.

Ограничаване на свободата на протест чрез закон

Една много интересна статия от в-к „Дневник“, която пряко засяга всички ни:


Кабинетът одобри ограниченията за митингите

Нови ограничения при провеждането на митинги и демонстрации предлага кабинетът, който днес изненадващо одобри спорния проектозакон за събранията, митингите и манифестациите. Разглеждането на проекта, който през януари срещна острата съпротива на неправителствените организации и синдикатите, не беше включено в официално оповестения дневен ред на днешното правителствено заседание. Сред подготвените за внасяне в Народното събрание текстове е забраната при протести да се използват животни и автомобили. Предвидените глоби са между 500 лв. и 3 хил. лв.

Друга проекторазпоредба определя зоните около Народното събрание, президентството и Министерския съвет като забранени за протести. Няма да може да се свикват митинги до съдебни палати, военни обекти, болници, затвори, по републиканските пътища, тунели и мостове. Ограничителните зони ще се определят със заповед на кметовете.Кметовете ще могат да забраняват проявите, ако имат несъмнени данни, че е възможно насилие, заплашена е националната сигурност, общественият ред, конституционните права и свободи на другите граждани, ако се разпалва омраза. Забраната ще може да се обжалва пред административен съд. Според разпоредбите на сега действащия закон, който е приет преди утвърждаването на новата конституция, обжалването се извършва пред изпълнителния комитет на общинския народен съвет – орган, който вече не съществува. Срокът за обжалване е 3 дни, но това не отменя забраната.В проекта е записано, че на разрешение прояви "гражданите могат свободно да изразяват своите мнения, възгледи, одобрение или неодобрение по въпроси от политически, икономически, социален, културен или от друг характер". те не могат да бъдат преследвани и наказвани за това.


С други думи, налице е ново нарушение на гражданските ни права. За тези промени в законодателството се чу още през януари месец, като се говореше за забрана за заснемане на протест от протестиращи, усложняване на регистрацията на протеста и други не особено симпатични мерки.
На никоя власт не й харесва да се протестира срещу нея, но само тоталитарната власт взима мерки срещу това! Защото правото на протест е законно право на всеки един гражданин. Тези действия не само издават страха на властта от собствения й народ, но и незнанието - или по-вероятно незачитането - на правата му.

Протестна демонстрация „Справедливост за делото за убийството на Мартин Борилски“

Получено е разрешение от Столична община, и Протестната демонстрация ще се проведе, както вече обявихме:
В деня преди заседанието по делото „Борилски“ на Върховен касационен съд:

28 Април, вторник, от 9:00 до 12:00, пред Съдебната палата, София, бул. Витоша, № 2.

Очакваме всички, които имат възможност, да се присъединят към Каузата за справедлив съдебен процес в България за всички българи!

Посетете страницата на протестната демонстрация във Фейсбук за актуални новини.

сряда, 22 април 2009 г.

Куково лято за българската демокрация

Последният пирон в ковчега на изборния закон днес бе забит от 127 депутати от БСП (76), ДПС (33), Атака (4), РЗС (11) и независими (3), които гласуваха против ветото на президента Георги Първанов. Съгласни с президента бяха само трима: Георги Близнашки от БСП и двама независими.
66-имата депутати от НДСВ, ДСБ, ОДС, БНД и „Напред“ напуснаха пленарната зала и не участваха в гласуването.

За съжаление изборният закон остава в най-лошия си вид, както го бяхме описали в публикацията Как се каляваше изборният закон... .

сряда, 15 април 2009 г.

Делото Борилски (продължение 3)


Предадено по RE:TV:

Пред българското посолство в Париж се проведе протест срещу оправдателните присъди по делото за жестокото убийство на студента Мартин Борилски преди осем години. Кореспондентът на вестник „Дневник” в Париж Влади Николов съобщи, че участниците в протеста са решили да изпратят писмо до президента Георги Първанов.

Влади Николов: Обърнаха се към него като гарант за независимостта на институциите и с надеждата, че той ще допринесе този случай да се разгледа със спокойствие, с чест и с независимостта, които се очакват от институциите на държава от Европейския съюз. Те скандираха: „Справедливост за Мартин!” и също се обърнаха към посланичката госпожа Бокова да ги приеме. Преди няколко минути те бяха приети от двама нейни съветници и са били уверени, че в България този случай се разглежда с голямо внимание и че всичко ще бъде направено за нормалния изход…

Утре в 21.00 часа RE:TV ще излъчи филма „Случаят Борлиски”. Авторите, журналистът от вестник „Капитал” Росен Босев и операторът на RE:TV Красимир Михайлов, разказват цялата история на скандалното дело, което българското правосъдие точи с години и увенча с оправдателна присъда на обвинените в убийството на Мартин Борлиски. В същото време Франция най-вероятно ще възобнови делото по случая, защото разследването там разполага със сериозни улики срещу лесно оправданите у нас Георги Желязков и Стоян Стоичков. Цялата история на разследването и процеса във Франция и у нас ще видите във филма на RE:TV „Случаят Борилски”.

Случаят Борилски започва там, откъдето тръгва всичко – в Париж, мястото, където преди повече от осем години студентът Мартин Борилски е жестоко убит. Журналистът Росен Босев разказва, че само ако си бил там, можеш да хванеш малките, но съществени промени в показанията на свидетелите, направени в хода на делото в България.

Росен Босев: За да констатира часа на извършване на престъплението в полза на обвиняемите и по този начин да ги оправдае, съдът вади от контекста показанията на един от съседите на Борилски, като стига до там, че за да подсили тези показания и да подсили защитната версия – говоря за съда, не за адвокатите – го премества няколко апартамента по-близко до апартамента на жертвата, той въобще не живее на това място, на което съдът не приема, че живее.

Ключови свидетели също са пропуснати от българския съд.

Росен Босев: Френските разследващи са открили изключително ценни свидетели, които помагат да се сглоби пъзелът около дните на убийството, а в последствие се оказва, че тези свидетели не са били разпитани в България от българския съд.

Сред работата си по филма Росен Босев е още по-убеден, отколкото в началото, че делото е важно и защото дава събирателен образ на всички порочни практики в българската съдебна система.

Росен Босев: Случаят Борилски е изключително показателен, тъй като успява да събере в едно всичките проявления на съдебната система, на тъмната страна на съдебната система в България, като започнем от мудността, като започнем от непрозрачността на съдебните решения…, тези съмнителни връзки между бивши служители на системата и настоящи, опити на близки на обвиняемите чрез своите познанства да влияят върху хода на делото, опитите им да шиканират процеса, да крият доказателства…

До няколко седмици се очаква решението дали да бъде образувано дело по случая Борилски във Франция. Ако това стане, ще означава реално налагане на предпазна клауза на българското правосъдие. На 29 април Върховният касационен съд у нас трябва да потвърди оправдателната присъда или да върне делото за ново разглеждане. Решението му ще покаже истинското лице на българската съдебна система.

Вето като по часовник

Президентът Първанов наложи обещаното вето на изборния закон!

Първи съобщиха:
13:10 Сайтът на Президента 
13:10 Агенция "Фокус"
13:14 PCN
13:27 Дневник

Каква бърза и адекватна журналистическа реакция! Как така само от Дневник не са успели за 1 до 4 минути да излязат и те с подробна статия? Интересно...

вторник, 14 април 2009 г.

Как се каляваше изборният закон...

Много промени по изборния закон на малката България с многото партии, много чудо...

Нужно е обобщение. Да го видим:

За изборната бариера и мажоритарния вот
(по Христо Христев)
В прокрадващите се от страна на БСП-ДПС разрешения, с озадачаващата помощ на консерватора-бивш земеделец Яне Янев, има два момента, които не могат да бъдат определени по друг начин, освен като грубо посегателство срещу демократичните принципи:
- Вдигането на изборната бариера на 8 и повече % е решение, което колкото и разните апологети на тази анадолска мярка да си смучат аргументи от пръстите, не се вписва в европейските демократични стандарти. Подобна бариера не съществува в нито една нормална развита европейска демокрация. Близка до тази обща бариера има само в Турция -10 % и тя е обект на системни критики от всички наблюдатели, ангажирани с процеса на укрепване на демокрацията в страната, особено в контекста на кандидатурата на Турция за присъединяване към ЕС;
- Още по-скандално решение е предлаганият избор на 31 народни представители в едномандатни избирателни райони, с крайно различен брой избиратели. Подобна формула е грубо нарушение на един от основните принципи на демократичните избори, който изисква зад един мандат да стоят относително равен брой граждани. Къде е зачитането на този принцип, ако София, Пловдив, Варна, Бургас, където живее почти половината население на България, излъчат 6 народни представители , а останалите райони, където живее останалата ½ от населението на страната излъчи 25 народни представители? И не е ли всъщност този ход, изключително перфиден опит от една страна да се „похарчи” идеята за мажоритарен избор, да се създава манипулативна представа за промени в обществото, а от друга страна, да се изкриви представителството на точно тези райони, които традиционно силно гласуват не за БСП и ДПС, а за десницата? И където впрочем на последните местни избори БСП варираше между 3-та и 6-та политическа сила (по гласове на кандидатска листа за съветници, което е същинският партиен вот на местни избори)?

За останалите промени
(по Николай Павлов)
- Регионални преброителни центрове - ОТХВЪРЛЕНО (За да могат изборджиите на селско и махленско ниво да се отчитат стриктно нагоре по веригата)
- Гишета вместо "тъмни стаички" - ОТХВЪРЛЕНО (За да могат гласоподавателите спокойно да документират "правилния" избор, преди да получат хонорара си от десятника пред секцията)
- Преференциален вот - ДА, но с праг от 15% ( За да няма практическа възможност да се скърши хатъра на партийния бос)
- Интегрална бюлетина - ОТХВЪРЛЕНО ( Понеже на някои наши съграждани им е по-лесно да гласуват за номер. За тях например, президент на Р България е "номер 3", а не Георги Първанов)
- Депозит за участие в изборите - 50 000 лв. (Безпрецедентно висок спрямо българските стандарти. За да бъдат максимално затруднени по-малки партии, които не са на бизнес хранилка)

Сега какво?
Очаква се президентът Първанов да наложи вето на закона, както беше обещал, че ще направи, ако депутатите увеличат прага за коалициите.
Ако ли не, очаквайте скоро връщане и на член първи.

неделя, 12 април 2009 г.

Участието на Комитата и Илия в „Здравей България“


Untitled from Konstantin Pavlov on Vimeo.

С триста зора успях да го сваля и отрежа. Ако някой е направил по-добър вариант, нека замести този.

Две блогърчета (Комитата и Илия) срещу най-тежката артилерия на ДС и МВР. Голяма чест.

четвъртък, 9 април 2009 г.

Соломоне, гледаш ли бе?!

Няколко народни представители без цвят обърнаха върховната държавна институция на цирк, по-грозен от който и да е словесен дуел между министър-председателя и лидера на опозицията.

Чудя се дали "кандидатър за генсек на НАТО" (той така ще си остане с години сигурно) - г-н Соломон Паси - сега наблюдава и се възмущава от неестетичните сцени, които се разиграват от действие в действие в кулоарите и пленарната зала на Парламента.

Конкретен повод за сегашния материал е поредното гледане на измененията в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) днес. След като Конституцията на Републиката, голяма част от законите и дори Правилникът на НС бяха нарушавани неколкократно, за да бъде прокарано душманското и незаконно безконтролно следене в интернет, днес беше опит пореден за приемане на измененията както може.

Четете по-подробно в "Дневник".

Ако искате по-накратко, нещата се развиват горе-долу така:

 1. Сутринта народните представители гласуват и безконтролното следене минава с 89 "за", 74 "против" и 6 "въздържал/а се".
 2. Минчо Спасов иска прегласуване, което се приема и междувременно се събират картите на отсъстващите депутати (!)
 3. На прегласуването промените биват отхвърлени с 74:78:3. Но не бързайте да се радвате!
 4. Група от деветима народни представители от БСП (според "Дневник") подава жалба, че гласовете им не са били отчетени технически от апаратурата само по време на прегласуването. Пирински казва, че наистина е така (този момент е важен) и че ще постави въпроса на председателски съвет по време на почивката, ще отмени резултата от гласуването и ще се гласува отново, този път с вдигане на ръка. От квази-опозицията НДСВ избухват, чуват се неестетични определения и закани.
 5. Почивката приключва, депутатите сити се връщат на работа, но на някой скоро ще им се догади като разберат от самия Председател на НС, че няма данни за технически проблем и че няма да има ново прегласуване.
С това приключва един тежък дебат и записваме още един добър ден за българската демокрация. Докога ли?

Утре сутрин в предаването "Здравей, България!" на Лора Крумова ще гостуват Цвятко Цветков, който ще защитава промените в ЗЕС и Константин Павлов - Комитата и Илия Марков (тоест аз) от Електронна граница и "България е наша", които ще спорят в полза на обратната позиция. Начален час - 8.05.

сряда, 8 април 2009 г.

ОТХВЪРЛИХА ГО!!!

Със 74 гласа "за", 78 "против" и 3 "въздържал се" парламентът отхвърли промените в Закона за електронните съобщения, даващи безконтролен достъп на МВР до данните от интернет и телефонни разпечатки.

повече информация във в. „Дневник“

Сагата ЗЕС: 8 април

Утре, 9 април, е поредното четене на законопроект за Закона за електронните съобщения.

Ако някой брои опитите на МВР да се сдобие с директен достъп до трафичните данни на всеки българин, ще каже, че това е вече четвъртият.

За никого вече не е тайна на какво са способни някои хора в България, за да могат да узаконят полицейщината в нашата иначе демократична държава: то не бяха опити за погазване на конституцията, грубо неуважение към решението на Висшия административен съд, показно нарушаване на парламентарния правилник, не беше чудо.

МВР и техните помощници от БСП и ДПС са неуморни. Всички ние се надяваме, че утре НДСВ и опозицията успешно ще защитят свободата и неприкосновеността на българските граждани, защото в противен случай огромно парче от демокрацията в България ще бъде показно умъртвено.

вторник, 7 април 2009 г.

Протестите в Кишинев


Източник: Радио "Свобода"

Източник: Reuters

- Молдавия се събуди, искаме в Европа! - скандират демонстрантите, които сутринта се струпват пред сградата на парламента в Кишинев, столицата на страната. Втори ден продължиха протестите след неделните избори, в които проруските комунисти получиха почти 50% от гласовете.

В тази най-бедна страна на Европа, притисната между Румъния и Украйна, мнозинство са хората, които говорят на румънски. Почти цяла Молдавия (с изключение на сепаратисткото днес Надднестровие) е била преди Втората световна война в състава на Румъния. Част от дясноцентристката опозиция иска присъединяването на Молдавия към Румъния, допълнително привлекателна, защото е член на ЕС.

Комунистите са привърженици на необвързването, неутралитета и близките връзки с Москва. И за много от жителите на бившата съветска република те са гаранти за стабилност и сигурност.

Но опозицията успя да покаже своята сила. Сред демонстрантите най-много са били студентите, младите хора, бъдещето на Молдавия.

Постигната е първата победа: гласовете от изборите ще бъдат преброени наново!

Кишинев 2009 - събужда се още една европейска държава

Дълго време Молдова беше във фризера на постсъветската носталгия по съветското. В държавата управлява комунистическата партия, замразен е дългогодишният териториален конфликт с непризнатата Приднестровска република, в страната процъфтяват всякакви видове черен и сив бизнес, а наскоро дори започнаха да гърмят транзитни газопроводи.

Молдованите не желаят да живеят по старому. След провала на парламентарните избори, опозицията свали молдовския герб от знамето (превръщайки го в румънско) и излезе на улицата. Протестът им беше окървавен.

А какво общо имаме ние?

Имаме. Президентът Воронин получи президентската подкрепа на президента Първанов точно преди изборите и беше закичен - каква изненада! - с най-високото отличие на България - орден Стара Планина.

Президентът (познай кой от двамата) нарича демонстрантите в Кишинев "шепа опиянени фашисти".

Което показва, че нищо не може да спре стремежа на народите към свобода, но опитвайки се да ги спреш, можеш да станеш за резил.

http://www.ziua.net/news.php?data=2009-04-07&id=25108 - подробности

http://focus-news.net/?id=n1161700

http://focus-news.net/?id=n1161646

http://dnevnik.bg/sviat/2009/04/07/701945_prezidentut_na_moldova_shte_se_zashtitim_ot/

http://www.mediapool.bg/show/?storyid=150821&srcpos=1

петък, 3 април 2009 г.

Депутати, не пипайте ЗЕС!Посетете виртуалната грамада за депутатите, искащи следене в интернет.

Депутатите, които подкрепят следенето в интернет ще бъдат първите „клиенти“
на новия сайт gramada.eu

По идея от Вазовата поема „Грамада“ на него всеки ще може да „хвърли камък“
върху снимката и името им.

За по-голям ефект имената на съвременните „Цековци“ ще бъдат линкнати в
множество уеб страници. Така те ще се сдобият с персонални google бомби.
Идеята е при търсене със съответното име на депутата в google първата
страница, която да появява да е неговата страница в gramada.eu

Чест да открие грамадата ще има лично министърът на вътрешните работи Михаил
Миков
, който натиска за прокарване на промяните в ЗЕС.

четвъртък, 2 април 2009 г.

Сагата ЗЕС: 2-ри април

След прегласуване с 81 гласа "за", 76 "против" и един въздържал се парламентът прие предложението на Атанас Щерев от БНД за отлагане на обсъжданията.

Повече подробности във в. „Дневник“ 

Днес за пореден път ще се опита да се прокара в ЗЕС безконтролен достъп до трафичните данни!

Днес (02 Април 2009 година) отново и за пореден път,
 • В нарушение на правилника на парламента (отхвърлени текстове да се гласуват отново по-малко от 6 месеца след гласуването им)...
 • В противоречие и с двете комисии, през които уж трябва да премине задължително обсъждането (и Комисията по Вътрешна Сигурност към НС и Комисията по Транспорта и Съобщенията отхвърлиха предложението като нарушение на Правилника на НС и нарушение на конституцията)...
 • В противоречие с мотивацията на ВАС при отхвърлянето на Наредба 40...
 • В противоречие с мнението на Омбусдмана на РБ господин Гиньо Ганев...
 • В противоречие с изразеното чрез гласуване, само преди един месец мнение на 144 депутати, с учудващо мнозинство (само един въздържал се)...
 • В противоречие с мнението на Дирекция Европейски съюз към НС...
 • В противоречие дори с мнението на председателя на парламента господин Пирински (който върна предложението за да мине на обсъждане на комисиите)...
 • В противоречие с мнението на гражданските организации като Програма за Достъп до Информация (организацията осъдила и отменила чрез ВАС Наредба 40), Електронна Граница и други...
 • При това с пуснато билетче за гласуване, още преди да е почнато обсъждането в комисиите...
 • След целогодишна история от скандали (включително изтеклата информация за незаконни и противоконституционни според тълкованието на ВАС проследени 40000 граждани в 330000 разпечатки на разговори)...
... група депутати от управляващите партии ДПС (все още мандатоносител) и БСП (мнозинство) и независимият депутат Христо Величков (с ДС картонче и Бивш Директор на Националната Полиция от 90-те години), влязал в парламента от Атака (но отлюспен), внесоха отново СТАРИТЕ ТЕКСТОВЕ (отхвърлени от ЗЕС и отменени от Наредба 40), ударно, за гласуване ДНЕС, които дават безконтролен достъп до трафичните данни на гражданите в полза на МВР.
Законопроект, който в известен тълкователен смисъл е и противоконституционен нарушавайки правото на личен живот и защитата от следене и проследяване (освен ако не е заложена в закон, за тежки престъпления и със сакнция от Съдия) на гражданите.

Трафичните данни крият като термин за какво точно става въпрос, а именно:

Сегашният Закон за Електронните съобщения дава правото на оторизираните институции да проследяват:
 • Кой с кого е говорил, кога, и за колко дълго време, както и съответното лице по нататък по веригата
 • Кой с кого е комуникирал, кога и за колко дълго време, дори в Интернет
 • Забранява анонимните договори и анонимните телекомуникационни услуги (тоест дори предплатените карти и ваучърите им ще се регистрират срещу лична карта)
 • Изисква от мобилните оператори да рапортуват (чрез location записите, по силата на сигнала регистриран в клетките от телефонния апарат) кой телефонен апарат къде се е намирал във всеки един момент (и при разговор), с точност по-висока от 100 метра. Тоест тук не става въпрос само кой с кого си е комуникирал, но и кой къде и кога ходи и от къде с кого си комуникира, както и с кого се среща (два телефона на две оперативно интересни лица са били един до друг в определен момент)
 • Дава възможност на оторизираните силови институции да блокират без мотивация, за неопределено време, произволна телекомуникационна или електронна услуга на един или много граждани, при заплаха за охраняемо лице (например ако сайт в интернет разкрива корупционни истини за политическо лице охранявано от НСО, той може да бъде спрян, поради заплахата за сигурността на това лице) или при защитата на националната сигурност или в името на борбата с тероризма
Но всичко това, само ако има МОТИВАЦИЯ (изразена в разследване за или поради престъпление, тежко или компютърно, но поради плаващите присъди у нас, всяко престъпление освен най-простите влиза в графата – отвличане, изнасилвания, педофилство, хакерство), само ако има РАЗРЕШЕНИЕ (от Съдия или оторизирано от Министъра на МВР лице) в рамките на 24 часа ИЛИ ОТОРИЗИРАНО ДО 24 ЧАСА СЛЕД ПРОСЛЕДЯВАНЕТО (тоест ако МВР мисли, че законът го бави, това не е съвсем вярно. Всяко забавяне си е поради вътрешни проблеми на МВР).
Също така сега действащия (ако още е така, то действа от дни) ЗЕС изисква данните да се пазят от операторите (а не от МВР, известно със скандални нарушения на ЗСРС и неунищожаването на неизползваните в СЪД СРС-та след изминаването на законния срок) и те да бъдат унищожавани от тях, както и да бъдат предоставяни след оторизирана заяка (тоест немотивирано просто преглеждане няма да бъде допуснато освен при доброволно желание от страна на оператора, и то само ако няма страх от насрещно преследване за незаконно действие).
Всичко това очевидно не пречи истински на МВР да оперира, и едновременно с това дава известно количество гаранция, макар и не достатъчна, за гражданските и конституционни права и свободи.

Новото предложение на депутатите от БСП, ДПС и независим обаче предлага (като поправка):
 • Да отпадне „тежкото престъпление” и въобще мотив за достъп (заменайки го с оперативна необходимост) тъй като ... (това едва ли не изисква повишаването на грамотността на оперативните служители и промяна на вътрешните процедури на ведомството, които са толкова статични, че държавата трябва да нагласи законодателството си по тях, вместо те да се нагодят към изискванията на държавата).
 • Данните да се предоставят „чрез пасивен терминал” от операторите на МВР, което значи, че операторите ги предоставят, а МВР решава вътрешно кой и за какво ще ги достъпва, и кога и дали ще се унищожават, без значение от законовият срок. Оправданието за това на вносителите е – че съществува теоретичната възможност проследявания престъпник да обиколи и унищожи всичките си данни от всичките оператори, преди МВР да успее да се задвижи вътрешно и да ги събере. Сиреч отново гражданите са виновни, задето МВР е бавно.
 • Предлага се да бъде записано в ЗЕС голямо количество дирекции в МВР, които да имат достъп до данните (въпреки че това не е законово правилно да се описва точно в ЗЕС и противоречи на правото, законодателният процес и други закони), плюс добавката министъра на МВР да може да оторизира неограничено количество (случайни) частни лица, които също да имат правото да достъпват данните безконтролно.
 • Предлага се и да отпадне въобще съдебната санкция и разрешение, защото „тя пречи на МВР” (с оправданието, че забавянето на МВР, нищо че може да действа според ЗСРС и преди да има разрешение, може да позволи на престъпника да обиколи, и да се договори безсвидетелно, да хакне и унищожи данните си във всичките оператори).
 • За защита на потребителите е предложено да има един регистър в който просто да се описва, че са достъпвани данни (без значение от мотивацията) по подобие на вече скандално известния видео регистър (според Комисията за Защита на Личните Данни от миналата седмица), който се оказа, че не се попълва, и че от това не следва нищо (никакво наказание и никакво задължение) в МВР.
Целият път на прокарването на тези поправки (наредбата, скандалите около ЗЕС, преправянето на текстовете приети от комисията, вкарани като различни в парламента) и използването на достъп до 330000 разпечатки на 40000 лица от миналата година (в противоречие на конституцията според тълкованието на ВАС, както и в противоречие на НПК според други юристи) е скандален и в много отношения незаконен, или близо до ръба на законноста, но отвъд, и говори изключително лошо за начина, по който върви законодателният процес у нас.

И на този фон и с този опит е изключително интересно как представителите на МВР и техните лобисти са склонни да обвиняват всеки свой противник (които до този момент се позовават изцяло на закона и нямат нито едно незаконно действие), че е подкупен от престъпниците (интересно как престъпниците имат толкова много пари за да подкупят толкова много хора и реномирани организации). Все едно крадеца да вика дръжте крадеца.

Ние като гражданско общество не трябва да допускаме не само да се правят такива промени в законодателството в ущърб на защитата на гражданските свободи. Но трябва да сме против въобще да се допуска такова нагло изкривяване на законодателният процес в държавата.

Няма кауза, колкото и добра да е тя, която да заслужава да се осъществи с такива мръсни средства (например подмяна на текстовете гласувани от комисията на път към парламента – един от скандалите в по предното гласуване).
Как такива действия ще раждат горди полицейски дознатели и антимафиоти следващи законодателен процес прокаран по престъпен и мафиотски начин?

Ако утре цялата опозиция плюс НДСВ и поне няколко депутата от БСП и ДПС (тъй като Атака е извън парламента, БСП и ДПС имат сборно един депутат повече от всички останали партии) не отхвърлят промените, то България ще стане първата страна в ЕС с толкова безконтролен достъп до трафичните данни (4/5 от държавите в ЕС изискват съдебна санкция за достъп до трафичните данни, а останалите изискват доста сложен контрол и рапорти. Немотивиран и чисто оперативен достъп не е разрешен никъде).

И ако вие не подкрепяте този законопроект и сте против тези промени, и не се страхувате да бъдете обвинен от представители на МВР, че щом изразявате гражданската си позиция, значи защитавате престъпни интереси, а не собственият си интерес (което може би според обвиняващите е равностойно) се обадете на всичките представители на медии, които познавате както и на депутатите от вашият район (които са избрани от ВАС в парламента уж за да представляват ВАШИТЕ интереси)! Спешно е!

Историята на скандалните промени можете да проследите в блога на Богомил Шопов.

Ето мнението по случая на:

Богомил Шопов (Електронна Граница) – ЗЕС пак в програмата на НС

Боян Юруков – МВР ви следи... или 4-те заблуди на подслушването

Делян Делчев – Престъпника вика „другите са престъпници”: Няма шега, утре гласуват ЗЕС давайки безконтролен достъп до трафичните данни на гражданите!

Иван Бедров (РЕТВ) – А като мине първи април...

Минчо Спасов (председател на Комисията по Вътрешна Сигурност към НС) – чпен 251 от ЗЕС (... ЗЕС е достатъчно добър в тази си форма)

Борислав Ралчев (НДСВ) – промените в ЗЕС могат да бъдат използвани за икономически шпионаж

Мнението на Дирекция Европейски съюз оборващо мотивацията на вносителите от БСП и ДПС за новите промени връщащи отхвърлените текстове

Мнението на Омбусдмана на РБ господин Гиньо Ганев срещу продължаващите опити за нарушаване на гражданските и конституционни права от страна на МВР

Мнението на Програма за Достъп до Информация срещу повторното преразглеждане на ЗЕС и петицията и срещу това, подписана от над 1500 души

Вестник СЕГА - МВР си връща контрола ... днес промените в ЗЕС ще бъдат гласувани спешно и в нарушение на правилника на НС

Вестник Дневник – Вътрешната комисия отхвърли промените за следене в Интернет ... но въпреки това те ще бъдат гласувани в парламента

Mediapool.bg – Парламентът е на път да разреши на МВР тотално следене в Интернет

News.bg – Скандална промяна в ЗЕС върви към приемане

Протест във връзка с делото Борилски


Френски адвокати и приятели на Мартин Борилски организират протест пред българското посолство в Париж на 15-ти април от 14.30 часа. Организаторите призовават всички българи във френската столица, които са съпричастни към каузата за справедливо съдебно решение по делото Борилски, да подкрепят протеста.