четвъртък, 20 август 2009 г.

Писта по писта, Витоша не остава


Какво се случва на Алеко? Концесионери правят „обществено значим проект“, който предвижда седемкратно увеличаване на площта на пистите!

Едрият шрифт

Още през октомври 2008 г. в района на Алеко в Природен парк Витоша с тежка строителна техника са унищожени каменни реки и тревна растителност на площ от 18 дка. Извършител е фирмата Витоша ски АД, която притежава лифтовете и ски съоръженията на Алеко, но не и пистите. Всичко това е извършено в нарушение на 4 закона – за защитените територии, за устройство на територията, за горите и за биоразнообразието и на Плана за управление на Природен парк Витоша, одобрен за срок от 10 години от Министерски съвет. Нарушено е също и европейското природозащитно законодателство – директивите за дивите птици и за местообитанията – тъй като Витоша е определена като Натура 2000 зона за птиците и за местообитанията.

Унищожени са символи на Витоша - „морените“. И всичко това в най-стария национален парк на Балканите пред очите на двумилионна София.

Наказани няма.

Нещо повече - започнало е изготвянето на подробен устройствен проект на нова ски зона на Витоша, предвиждащ седемкратно увеличаване на площта на пистите (от 19 ха на 142,5 ха). Това няма как да се направи законно. Разпоредбите забраняват изграждането на нови писти и лифтове. Могат само да се ремонтират и сменят старите без промяна на капацитета и трасетата.

Присъединяваме се към призива на природозащитниците „За да остане природа в България“ и настояваме:

1. За незабавно спиране процедурата по проектиране на ски зоната от страна на следните институции: Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция по горите и Столична община.

2. Да се наложат наказания на извършилите престъплението и на тези, които са го допуснали, а сега бездействат: Регионална инспекция по околна среда и водите – София, Държавно горско стопанство – София, Столична община, район Витоша.Дребният шрифт

„Витоша ски”, собственост на офшорна фирма, в чийто състав съвпада в голяма степен с офшорната фирма, чиято собственост е „Юлен” на Банско, планира да изгради нова ски зона в Природен парк Витоша. Фирмата планира на площ от 914,65 ха държавен горски фонд да увеличи площта на ски-пистите – от 19 на 142,5 ха, като се изградят 8 нови ски писти и едно открито водохващане за изкуствен сняг с обем от 70 000 куб.м.

Нарушените процедури

Инвеститорът е внесъл задание за СПУП през пролетта на 2008 г. в Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ)–София, без то да е одобрено от Столична община и Държавна агенция по горите (ДАГ). РИОСВ–София стартира процедура по екологична оценка на проекта, въпреки че той предвижда нарушения на Плана за управление на Природен парк Витоша и въпреки че няма задание, одобрено от Столична община. „Витоша ски” АД обявяват консултации с обществеността по докладите по екологична оценка и оценката за съвместимост с Натура 2000 през октомври 2008 г., въпреки че няма одобрение на заданието от Столична община. Докладите са предоставени за запознаване без подписи от експерти и без изискваното по наредба присъствие на експерти. Заданието за разработване на СПУП на ски зона Алеко е внесено в Столична община едва през януари 2009 г. Инвеститорът твърди, че е получил одобрение на заданието със заповед на главния архитект № РД-09-50-736/2009. Документът е поискан по закона за достъп до обществена информация и не е получен. Заведено е дело за мълчалив отказ за достъп до информация. На сайта на Дирекция „Архитектура и градоустройство” към Столична община, в секция «Заповеди» и «Документи» към днешна дата такъв документ липсва. Вероятно причината, поради която тази заповед се крие, е датата, на която е издадена.

Срещу решението на РИОСВ–София за стартиране на процедурата по екологична оценка е заведено дело. Всяко придвижване на процедурата при висящо дело и издаване на становище по екологична оценка би било незаконно.

Същевременно „неизвестни строители” започват през октомври 2008 година да строят ски пистите без адекватна реакция на държавата и съдебната система

По цялото протежение на писта Витошко лале и в района на каменната река в подножието на вр. Малък Резен над междинната станция на лифт „Витошко лале” са взривени, извадени и преместени общо около 400 камъка с размери между 0,5 и 3,5 куб. метра. В подножението на вр. Малък Резен практически е построен нов ски път. Посредством тежка строителна техника и чрез взривове са унищожени каменни реки (морени) и тревна растителност на площ от общо 18 дка. Подаден е сигнал до Софийска градска прокуратура през октомври 2008 г. През ноември 2008 г. бяха внесени подробни допълнителни доказателства. На 20 юли 2009 г., осем месеца по-късно, при проверка в регистратурата на Софийска градска прокуратура стана ясно, че няма прокурорско решение по случая.

Подкрепа от държавата за „Витоша ски”

Липсват адекватни действия от страна на прокуратурата. МОСВ не изразява становище по нарушенията в Природен парк Витоша от миналата есен и не прекратява процедурата по екологична оценка въпреки противоречието с Плана за управление на Природен парк Витоша. Предишното ръководство на ДАГ не е потърсило таксите, които дължи „Витоша ски” за ползване на държавен горски фонд. От писмо от Държавно горско стопанство–София става ясно, че за 2008 г. са платени такси за ползване на държавен горски фонд са платени за периода януари – 15 април в размер на 5005 лв. Такси за ползване на държавните и общински земи, върху които са съоръженията, не са плащани. Съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите (приета с ПМС № 202 от 11.08.2008 г.), „Витоша ски” АД следва да заплаща допълнително „Такса за разполагане на временни обекти и съоръжения за осъществяване на стопанска дейност в гори и земи от държавния горски фонд, попадащи в границите на курорти и природни паркове в размер на 1,20 лв. на кв. м./ден”. Ски влекът „Заека” е даден за безвъзмездно ползване от Държавната агенция за младежта и спорта на Българската федерация по ски, но той е включен в общата ски карта за Алеко. Председателят на съвета на директорите на "Витоша ски" Георги Бобев е и заместник председател на Българска федерация по ски. През 2008-09 г. федерацията е получила държавни средства от Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) за обучение на деца по ски. Тази добра идея беше опорочена, защото Българска федерация по ски възложи на „Витоша ски” да извърши обученията без задължителните процедури по Закона за обществените поръчки.

След подадените сигнали от страна на ПП „Витоша” и група неправителствени организации, предишното ръководство на ДАГ решава на уволни директора на ПП „Витоша” инж. Тома Белев. След спонтанни улични протести в продължение на една седмица, инж. Стефан Юруков оттегля заповедта за уволнение.

Изводи и искания

Проектът за ски зона на Алеко е на „Витоша ски” АД, която е собственост на офшорна компания с неясен собственик и произход на капиталите. Неясен е и механизмът, с който тази офшорна фирма влияе на община София, предишното ръководство на ДАГ и МОСВ.

Ски зоната започна да се изгражда незаконно, „на парче”, през есента на 2008 г. с изораването на писта „Лалето” и изграждане на нов ски път между нея и т.нар. Синя писта.

Всичко това много силно напомня на случая със ски зона Банско в Пирин, изградена преди няколко години по подобен начин с много нарушения на процедури и закони. Между концесионера на ски зона Банско „Юлен” АД и „Витоша ски” АД има връзка чрез г-н Цеко Минев, който участва в управлението на двете фирми.

Предишното правителство с действието и бездействието си подпомогна и толерира нарушаването на закона в Природен парк Витоша. Новите управляващи трябва да прекратят процедурите, свързани с проекта за ски зона Алеко на „Витоша ски” АД. Разчитаме новото управление да прояви воля и да изпълни намеренията си да прекрати злоупотребите с обществени ресурси, да повиши събираемостта на държавните вземания и да наложи спазване на законите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар