петък, 12 юни 2009 г.

Как гласуваме, ако сме на море или в чужбина?

АКО НЯКОЙ ЩЕ БЪДЕ НА ПОЧИВКА ИЛИ НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ В БЪЛГАРИЯ, ДО 20 ЮНИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧЕ ЩЕ ГЛАСУВА НА ДРУГО МЯСТО!
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2009 г., в сила от 24.04.2009 г.) (1) Удостоверения за гласуване на друго място се издават ОТ ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА в един екземпляр на избиратели, които предварително писмено заявят, че няма да гласуват в секцията по постоянния си адрес.
(2) УДОСТОВЕРЕНИЯТА СЕ ИЗДАВАТ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН.

АКО СТЕ В ЧУЖБИНА

Важи РЕШЕНИЕ № НС-18. Ето по-важните моменти:

4. В страна, в която Република България няма дипломатическо представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик, избирателни секции могат да се разкриват при наличие на съгласие на съответната държава за разкриване на такива секции.

5. В чужбина избирателни секции се образуват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства до 15 юни 2009 г. (19 дни преди изборния ден):
а) в населени места, където има дипломатическо или консулско представителство (чл. 41, ал. 8, т. 1 от ЗИНП);
б) при получено съгласие от приемащата държава в населени места, извън тези по буква "а", при наличие на не по-малко от 100 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват (чл. 41, ал. 8, т. 2 от ЗИНП).
Когато броят на избирателите е повече от 1000 се образува нова избирателна секция.
6. Заявлението ( Приложение № 10 от изборните книжа) трябва да е в писмена форма и да е подписано саморъчно (лично) и да съдържа ясно изразено желание за гласуване и се подава с писмо или в електронна форма (по факс или чрез електронна поща на сканирано саморъчно подписано заявление) до посолството на Република България или консулската служба за съответната държава.
В заявлението се посочват трите имена по паспорт, лична карта или военна карта, адрес на пребиваване в съответната държава и постоянния адрес на избирателя в Република България.
Заявлението (Приложение № 10 от изборните книжа) се подава не по-късно от 14 юни 2009 г., неделя включително (20 дни преди изборния ден).

ДРУГИ ВАЖНИ МОМЕНТИ ЗА ГЛАСУВАЩИТЕ В ЧУЖБИНА
(Извадка от ЗАКОН за избиране на народни представители, ДВ 31/2009)

Чл. 74 (12) В чужбина се гласува само с бюлетина за кандидатски листи на партии или коалиции, която не съдържа реквизитите по ал. 3, т. 4.

Чл. 85 (3) Избирателите в чужбина удостоверяват самоличността си с паспорт, лична карта или военна карта съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за българските документи за самоличност. В случай, че срокът на валидност на паспорта или на личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за удължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта.

Чл. 107. (1) Общият брой спечелени мандати за всяка партия и коалиция се определя от Централната избирателна комисия въз основа на броя на избраните кандидати:
1. по мажоритарната система на съответната партия или коалиция, обявени по реда на чл. 24, ал. 1, т. 13;
2. по пропорционалната система, определен от сумата на подадените действителни гласове за кандидатски листи за съответната партия или коалиция в страната и в чужбина по метода на Хеър-Ниймайер според методиката по чл. 23, ал. 1, т. 11.
(2) Гласовете от чужбина за партиите и коалициите се прибавят към гласовете за партиите и коалициите от страната според методиката по чл. 23, ал. 1, т. 11. В чужбина се гласува с бюлетина само за кандидатски листи на партии и коалиции без имена на кандидатите.

Ето и видео за някои трудности, на които можете да се натъкнете

1 коментар:

  1. Статията е написана изключително добре, но е прекалено сложна за обикновения читател. Трябва да се потърси по елементарен език. Например:

    http://kaknese.blogspot.com/2009/06/blog-post_8705.html

    ОтговорИзтриване